Harvey Spa Hotel

Zásady ochrany osobních údajů

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ [GDPR]

Na základě naší obchodní spolupráce (t.j. objednávkou na webových stránkách www.allurehotelprague.com nebo online rezervací) nebo na základě osobní schůzky udělujete souhlas společnosti Needmore s.r.o. se sídlem Plaská 614/10, Malá Strana (Praha 5), ​​150 00 Praha, IČO: 11767863 (dále jen „Needmore s.r.o.“), ke zpracování Vašich osobních údajů v následujícím rozsahu:

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak společnost Needmore s.r.o., která poskytuje hotelové služby pod ochrannou známkou HARVEY SPA HOTEL, shromažďuje, používá, konzultuje nebo jinak zpracovává Vaše osobní údaje.

Společnost Needmore s.r.o. působí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EC (dále jen „GDPR“) a také aktuální národní zákony o ochraně osobních údajů. Při používání internetu se zavazujeme k ochraně Vašich osobních údajů zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů nebo jakýmkoli právním předpisem, který by tento zákon v budoucnu nahradil, a GDPR.

Používáním této webové stránky nebo používáním kterékoli z našich služeb a souhlasem s těmito zásadami souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů, jak je popsáno v těchto zásadách.

 1. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje, které společnost Needmore s.r.o. shromáždila v rámci realizace dodavatelsko-odběratelského vztahu mezi vámi – kupujícím – a společností Needmore s.r.o. – dodavatel. Jedná se zejména o osobní údaje popsané níže v písm. a) – g) Tyto údaje budou použity pro účely definované v bodě 2.

 

 1. a) Kontaktní údaje pro účely žádosti o cenovou nabídku nebo rezervace: (titul, jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa), na základě bodu b) a c) odst. 1 čl. 6 EU GDPR;

 

 1. b) kontaktní údaje pro účely marketingu a on-line reklamy: jméno, příjmení, e-mailová adresa dle bodu a) odst. 1 čl. 6 EU GDPR (souhlas hostů);

 

 1. c) osobní údaje pro účely rezervace (občanský průkaz, údaje o cestovním pasu, místo a datum narození, státní občanství) na základě bodu b) a c) odst. 1 čl. 6 EU GDPR;

 

 1. d) údaje o bankovní kartě pro transakční a rezervační účely pro zúčtování protiplnění služby, plnění fakturační povinnosti (typ, číslo, datum platnosti, jméno držitele karty; CVC/CVV) na základě bodu c) odst. 1 čl. 6 nařízení EU GDPR;

 

 1. e) data příjezdu a odjezdu na základě bodu b) oddílu 1 článku 6 EU GDPR;
 2. f) číslo víza a osvědčení o registraci (pro občany ze zemí mimo EU nebo EHP) pro účely rezervace na základě bodu b) oddílu 1 čl. 6 EU GDPR;

 

 1. g) Technické a lokalizační údaje, které generujete v důsledku používání našich webových stránek (čas začátku a konce používání webových stránek, IP adresa a další zaznamenané údaje o prohlížení (cookies) uživatele webových stránek) a aplikací na základě bodu a ) oddíl 1 čl. 6 EU GDPR (souhlas hostů).

 

 1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budou zpracovávány pro tyto účely:

 

 1. a) marketingové účely společnosti Needmore s.r.o. , zejména zasíláním informací o akcích, službách a jiných aktivitách formou newsletterů nebo prostřednictvím e-mailové komunikace;
 2. b) transakce na www.allurehotelprague.com;
 3. c) provádění rezervací v restauracích a lobby baru, jakož i jiné rezervace/objednávky online;
 4. d) ochrana našich oprávněných zájmů, tj. zejména pro účely posuzování, výkonu a vymáhání našich právních nároků, ochrany práv, majetku nebo bezpečnosti nás, našich klientů nebo jiných osob
 5. e) plnění smlouvy se zákazníkem;
 6. f) splnění zákonných povinností.

 

 1. KDO A JAK BUDE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT

Společnost Needmore s.r.o. jako správce bude na základě tohoto souhlasu zpracovávat Vaše osobní údaje ve výše vymezeném rozsahu a pro výše uvedené účely v manuální písemné i elektronické podobě s využitím automatizovaných systémů prostřednictvím jejich vlastních zaměstnanci nebo zpracovatelů osobních údajů, tedy subjekty pověřenými společností Needmore s.r.o. provádět jednotlivé zpracovatelské činnosti v souladu s příslušnými právními předpisy a ochranou osobních údajů prostřednictvím uzavírání smluv o zpracování osobních údajů.

 

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s externími poskytovateli hotelových služeb, jako jsou recepční služby, lázeňské procedury nebo služby rozvozu jídla. Spoléháme na třetí strany, že poskytují služby a produkty naším jménem, ​​a můžeme s nimi podle potřeby sdílet Vaše osobní údaje. Všichni naši poskytovatelé služeb jsou smluvně zavázáni chránit Vaše osobní údaje a nesmějí Vaše osobní údaje jinak používat ani sdílet, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon nebo jak je uvedeno ve smlouvě.

 

Vaše osobní údaje budou také sdíleny s vládními orgány a/nebo orgány činnými v trestním řízení, pokud to bude nutné pro výše uvedené účely, bude-li to nařízeno zákonem nebo bude-li to nutné pro právní ochranu oprávněných zájmů správce v souladu s platnými zákony.

 

 1. NA JAK DLOUHOU DOBU JE TENTO SOUHLAS POSKYTOVÁN

Souhlas se zpracováním osobních údajů za stanovených podmínek trvá po celou dobu trvání dodavatelsko-odběratelského vztahu mezi Vámi a společností Needmore s.r.o. dle následujícího:

 

 1. a) u objednávky z internetového obchodu: po dobu platnosti, nejpozději 15 měsíců od data vystavení;
 2. b) u rezervací restaurace/baru i jiných rezervací: ode dne zadání rezervace do systému do dne, kdy bude rezervace ukončena;
 3. c) newslettery: na dobu neurčitou, dokud se zákazník neodhlásí ze seznamu adresátů (každý newsletter obsahuje odkaz pro odhlášení).

 

 1. DOBROLNOST UDĚLENÍ SOUHALSU, ODVOLÁNÍ SOUHLASU

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné a není podmíněno dalšími plněními, která po vás společnost Needmore s.r.o. v rámci dodavatelsko-odběratelského vztahu. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním odvolání na e-mailovou adresu …………………………..

 

 1. VAŠE PRÁVA JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje byly poskytnuty dobrovolně ve výše definovaném rozsahu. Vy, jako subjekt údajů, máte práva podle příslušných právních předpisů. Jako subjekt poskytující souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo:

 1. a) požadovat přístup ke svým osobním údajům a informace o jejich poskytnutí a zpracování (např. rozsah, účel, doba zpracování) včetně práva na poskytnutí kopie zpracovávaných údajů od společnosti Needmore s.r.o.;
 2. b) písemný souhlas kdykoliv odvolat (více viz bod 5);
 3. c) písemně požádat společnost Needmore s.r.o. aby vymazala Vaše osobní údaje (zejména v případě, kdy odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů a údaje již nejsou potřeba pro účel, pro který byly shromážděny nebo jinak zpracovány); máte právo „být zapomenut“, pokud byly Vaše osobní údaje zveřejněny v prostředí internetu (tj. smazání všech odkazů na vaše osobní údaje, jejich kopie nebo replikace);
 4. d) získat Vaše osobní údaje, které společnost Needmore s.r.o. zpracovává na základě tohoto souhlasu v běžném strukturovaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci;
 5. e) vznést námitku, pokud jsou vaše údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu; pokud takovou námitku vznesete, společnost Needmore s.r.o. ukončí zpracování vašich osobních údajů;
 6. f) pokud se dozvíte nebo pokud jste přesvědčeni, že společnost Needmore s.r.o. zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu s ochranou soukromého a osobního života, zákonem či nařízením, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete na základě písemné žádosti:
 7. i) vznést námitku proti zpracování,

(ii) požádat společnost Needmore s.r.o. pro vysvětlení,

(iii) požadovat po společnosti Needmore s.r.o. odstranění tohoto stavu, tj. zejména požadovat zablokování, opravení, doplnění nebo vymazání osobních údajů,,

(iv) podat stížnost u dozorového úřadu, tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

 1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Souhlas udělujete rovněž se zasíláním obchodních sdělení elektronickými prostředky dle § 7 zák. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, t.j. souhlas se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky na Váš elektronický kontakt, který společnost Needmore s.r.o. získala v rámci vašeho dodavatelsko-odběratelského vztahu nebo jiným legitimním způsobem.

 

ZÁSADY COOKIES

 1. ZÁSADY SOUBORŮ COOKIES A MÍSTNÍHO ÚLOŽIŠTĚ

Používání této webové stránky s povolenými soubory cookies ve vašem prohlížeči a nastavením místního úložiště vyžaduje souhlas s používáním souborů cookies v souladu s těmito zásadami. Abyste se vyhnuli cookies, je možné je zakázat ve webovém prohlížeči. Soubory cookies a místní úložiště jsou součástí webové technologie a nejsou škodlivé. Je však potřeba se seznámit s důsledky, jež mohou mít na Vaše soukromí..

 

 1. CO JSOU TO SOUBORY COOKIES?

Soubory cookies jsou malé dočasné soubory které se ukládají do Vašeho prohlížecího zařízení (počítač, telefon, tablet atd.), při návštěvě webových stránek. Soubory cookies umožňují webové stránce ukládat určité informace do vašeho zařízení, například ukládat uživatelské preference nebo informace umožňující rozpoznání Vaší osoby při pozdější návštěvě webových stránek.

 

Když je ve vašem zařízení vytvořen soubor cookie, ukládají se následující informace:

 

Adresa (doména) webové stránky, která soubor cookie vytvořila.

Doba trvání souboru cookie (může trvat jen několik minut nebo roky).

Obsah souboru cookie.

Svůj webový prohlížeč můžete kdykoli nakonfigurovat tak, aby blokoval používání souborů cookies určitými webovými stránkami. Můžete také smazat dříve uložené soubory cookies.

Další informace o souborech cookies a jejich fungování jsou k dispozici na www.allaboutcookies.org.

 

 1. TYPY SOUBORŮ COOKIES

Základní soubory cookies. Technické soubory cookie jsou nezbytné ke správě vašeho toku na webových stránkách nebo k tomu, abyste byli přihlášeni. Pokud zablokujete používání souborů cookies, je možné, že některé části webových stránek nebudou fungovat správně.

Soubory cookies uživatelského nastavení. Nutné pro zapamatování se určitých uživatelských preferencí.

Analytické soubory cookies. Tyto soubory cookie nám a třetím stranám pomáhají zaznamenávat, odkud návštěvy pocházejí a jak uživatelé interagují s webem, vytvářet analýzy a vylepšovat strukturu a obsah webu.

Marketingové soubory cookies. Tyto soubory cookies se používají ke správě zobrazovaných reklam, jejich obsahu a frekvence.

Behaviorální reklamní soubory cookies. Tyto soubory cookie pomáhají sledovat vaše chování při prohlížení za účelem vytvoření profilu a určení relevantních reklam pro vás.

Soubory cookies pro sdílení na sociálních sítích. Soubory cookies jsou nutné k přihlášení do Vašich sociálních sítí, abyste mohli sdílet obsah.

 

 1. MÍSTNÍ ÚLOŽIŠTĚ

Místní úložiště je soubor vytvořený webovými stránkami ve Vašem zařízení. Soubory cookies jsou pouze jedním typem místního úložiště, ale existují i ​​​​jiné. Je důležité, abyste je znali, abyste je mohli zablokovat nebo smazat jimi uložená data:

Místní úložiště prohlížeče. Některé webové stránky používají k ukládání dat „sessionStorage“ a „localStorage“ úložiště „sessionStorage “ je dočasné, ale „localStorage“ je trvalé. Můžete je vymazat smazáním historie prohlížeče.

 

Místní úložiště Flash („Flash Local Shared Objects“). Flash je zásuvný modul prohlížeče používaný k přidávání interaktivního a multimediálního obsahu na webové stránky. Flash může ukládat data do Vašeho zařízení.

Místní úložiště Silverlight („Izolované objekty“). Silverlight je zásuvný modul prohlížeče používaný k přidávání interaktivního a multimediálního obsahu na webové stránky. Silverlight může ukládat data do vašeho zařízení.

Web beacon je metoda sledování, která využívá obrázek vložený do webové stránky. Když se váš prohlížeč připojí k serveru, kde se obrázek nachází, aby jej stáhl, váš přístup začne být sledován. Někdy soubory web beacon velmi malé nebo průhledné obrázky, takže si jich uživatel není vědom.

 

 1. SOUBORY COOKIES PRVNÍ STRANY

Jsou nezbytné pro provoz webu nebo pro zapamatování určitých uživatelských preferencí. Využíváme trvalé a dočasné soubory cookies první strany:

Doména: www.allurehotelprague.com

Náš rezervační systém, Bookolo, používá základní technické soubory cookies:

Doména: tba

 

 1. SOUBORY COOKIES TŘETÍCH STRAN

Mnoho webových stránek obsahuje funkce nebo vlastnosti poskytované třetími stranami, jako například:

Analytické nástroje pro monitorování používání webových stránek

Google Analytics (Google, Inc. Pro více informací o těchto zásadách ochrany osobních údajů třetích stran klikněte zde.

Interaktivní mapy

Mapy Google a další funkce od společnosti Google (Google, Inc). Pro více informací o těchto zásadách ochrany osobních údajů třetích stran klikněte sem.

Videa a multimediální prvky

Reklamy

Poskytovatelé těchto funkcí nebo vlastností mohou používat soubory cookies a místní úložiště. Mohou spouštět soubory cookies a další mechanismy ke sledování Vašeho chování při procházení, vytvoření profilu a zobrazování reklam cílených na vaše zájmy.

Na naše webové stránky jsme implementovali reCAPTCHA v3, jejich užití podléhá Zásadám ochrany sokromí Google a smluvním podmínkám použití https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

 

 1. SOUBORY COOKIES ZE STRÁNEK SOCIÁLNÍCH SÍTÍ

Tlačítka sociálního sdílení

Na našich webových stránkách jsou odkazy, které vás zavedou na webové stránky sociálních sítí (Facebook, Twitter a Instagram). Používají se pro následující účely: webová analýza, technické, autentizační, uživatelské preference, sledování, reklama, umístění, zabezpečení a přenos dat mimo EU.

Sociální sdílení na Facebooku (Facebook, Inc): www.facebook.com/about/privacy

Funkce sociálního sdílení Twitteru (Twitter, Inc): www.twitter.com/privacy

Funkce sociálního sdílení Instagramu (Instagram, Inc): www.instagram.com/about/legal/privacy/

Rezervační systém Bookolo

 

 1. WEBOVÉ PROHLÍŽEČE S MOŽNOSTÍ ANONYMNÍHO PROHLÍŽENÍ

Chcete-li prohlížet tuto webovou stránku s vyšším stupněm soukromí a omezit soubory cookies, které se ukládají delší dobu, doporučujeme vám použít webový prohlížeč s možností „soukromého“ prohlížení. Více informací o této možnosti získáte na stránkách nápovědy hlavních webových prohlížečů:

 

Pro více informací o aplikaci Internet Explorer 8 a novějších klikněte sem

Pro více informací o Safari 2 a novějších klikněte zde

Pro více informací o Hores a později klikněte zde

Pro více informací o Firefoxu 3.5 a novějších klikněte sem

Pro více informací o Google Chrome 10 a novějších klikněte sem

 

 1. ODSTRANĚNÍ NEBO ZAKÁZÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

Soubory cookies, které zůstanou ve Vašem prohlížeči, mohou být odstraněny poté, co opustíte stránky, a to podle pokynů uvedených v souboru „nápověda“ Vašeho internetového prohlížeče. Svůj prohlížeč můžete také nastavit tak, aby soubory cookies odmítal.

Tyto informace jsou také uvedeny na stránkách online podpory příslušného webového prohlížeče:

 

Pro více informací o Google Chrome klikněte sem

Pro více informací o Exploreru klikněte sem

Pro více informací o Microsoft Edge klikněte sem

Pro více informací o Firefoxu klikněte sem

Pro více informací o Safari klikněte zde

Pro více informací o Safari pro IOS klikněte sem

Pro více informací o Hores klikněte zde

 

POZNÁMKA: Společnost Needmore s.r.o. může tyto zásady čas od času upravit. Jakékoli změny těchto zásad nabydou účinnosti zveřejněním revidovaných Zásad ochrany osobních údajů a souborů cookies na webových stránkách. Používání webových stránek, jakýchkoli našich produktů a služeb a/nebo poskytnutí souhlasu s aktualizovanými Zásadami ochrany osobních údajů a souborů cookies po takových změnách představuje Váš souhlas s revidovanými Zásadami, které budou v té době účinné. Tyto Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookies byly naposledy aktualizovány 27. 10. 2022.